شانس اشتغال بیشتر برای پناهجویان جوان

افزایش تعداد مشاغل مجاز برای جوانان پناهجو، احتمال یافتن کاراموزی Lehrstelleرا افزایش میدهد.

چک پرداخت حق الزحمه برای پناهجویان

DLS یا همان چک پرداخت حق الزحمه، جهت پرداخت حق الزحمه پناهجویان در کارهای خدماتی که در منازل خصوصی انجام میگیرد ،صادر شده و در اختیار فرد پناهجو قرار میگیرد.

اپلیکیشن جدید راهنمایی رانندگی برای مهاجرین و پناهندگان

کمیته نظارت بر امنیت حمل و نقل جاده ای ، به تازگی اپلیکیشنی را جهت آماده سازی بهینه شرکت کنندگان در آزمون رانندگی ارائه کرده است.